Betöltés...
Lauder Javne Iskola
Az ön által használt böngészőt honlapunk nem támogatja!

Az alábbi böngészőket ajánljuk helyette:

Google Chrome - letöltés

Mozilla Firefox - letöltés

Lauder Javne

Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Lauder Javne Iskola

Nálunk élmény a tanulás!

„Célunk, hogy a hozzánk csatlakozó zsidó fiatalok magasan képzett, felelősen cselekvő, innovatív tagjaivá váljanak a zsidó közösségnek és a magyar társadalomnak.”

Köszöntő

Maimonidész szavai szerint az járja a bölcsesség ösvényeit, aki nem a büntetéstől való félelmében cselekszik és nem azért, mert majd jutalmat kap érte, hanem azért teszi azt, ami az igazság, mert az az igazság. Mi, felnőttek már tudjuk, hogy ha megértésre vágysz, kövesd Szókratész tanácsát: „gnoti se auton” — ismerd meg önmagad, mert az igazság benned van. A zsidó hagyományban a „chesbon nefes”, az állandó belső számvetés kötelessége fejezi ki ugyanezt a gondolatot.

Tizenkilenc éve kerültem a Lauder Iskolába, először a gimnázium igazgatójaként. 2013 óta vagyok az intézmény főigazgatója.

A mi munkánk itt a Lauder Iskolában tanításból és nevelésből áll. A tanítás célja nem pusztán a tananyag elsajátíttatása, hanem önismeretre ösztönző szeretetteljes inspiráció, hitelességen alapuló példamutatás. S a nevelés sem pusztán arról szól, hogy hogyan viselkedj a minden lépésedet szabályozni akaró társadalomban, hanem arról is, hogy mindazt, ami te vagy, ami számodra fontos, hogyan fogadd el másokban.

Vajon hogyan állhatnak helyt gyermekeink ebben az elképesztően gyorsan változó világban, amikor a jövő lényegében a megjósolhatatlan? Mit tanítsunk nekik, hogy sikeresek legyenek? Milyen tudást, miféle képességeket kíván mindez? Mi az iskola jövője az infokommunikációs társadalomban a mesterséges intelligencia születése, a biológia forradalma, a robotika hajnala, a mélyülő társadalmi különbségek, a Földet fenyegető klímakatasztrófa s a globalizáció korában? Szabad szellemű alakítók vagy sodródó túlélői lesznek tanítványaink a jövőnek? Mindez a jelenben dől el. Ugyanúgy nyitottság, bátorság és alkalmazkodás kérdése, ahogy oly sokszor volt már történelmünk során. Tudunk-e megfelelően élni szabadságunkkal? Tudunk-e felelősen gondolkodni környezetünkről? Megtaláljuk-e belső harmóniánkat, az egyensúlyt, hogy azután létrehozzuk azt szűkebb és tágabb környezetünkben is. Hiszek abban, hogy az évezredek során megszerzett tudásunk erre képessé tesz minket. Az iskola ezt a tudást hivatott közvetíteni!

Arra szeretnénk szövetkezni a bennünket választó családokkal, hogy gyermekeikből nyitott, gondolkodó, felelősséget vállaló, önmagukat ismerő, másokat elfogadni tudó felnőtteket neveljünk, akik sikerrel néznek szembe a jövő kihívásaival.

Horányi Gábor, a Lauder Javne közösségi iskola főigazgatója

Rólunk

Filozófiánk

Iskolánk elsődleges célkitűzése a hatékony értékközvetítés, amelyben központi szerepe van a zsidó hagyományok megismertetésének. Célunk, hogy a hozzánk csatlakozó fiatalok magasan képzett, felelősen cselekvő, innovatív tagjaivá váljanak a zsidó közösségnek és a magyar társadalomnak.

Tanítványaink számára egészséges és sokszínű társas közeget teremtünk, és olyan tanulási környezetet biztosítunk, ahol érték a személyes erőfeszítés, a tisztesség, a felelősségvállalás és a teljesítmény. Értékeken alapuló nevelést nyújtunk, magas színvonalú, személyiségüknek, érdeklődésüknek megfelelő fejlődési lehetőséggel.

Fontos számunkra, hogy diákjaink tanulmányaik befejeztével képesek legyenek az önálló tanulásra, felelős döntések meghozatalára, nyitottak legyenek környezetükre.

Alapelveink

Nyitottság — Iskolánk nyitott mindazok számára, akik bármely nemzet vagy felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják a zsidó kultúra megismerését, magas színvonalú elsajátítását.

Gyermekközpontúság — Iskolánk tanárai a tanulást örömforrásnak tekintik. A gyermek képességei, személyisége alapján kidolgozott differenciált oktatási terv egy életre meghatározza a diákok tanuláshoz való viszonyát.

A választás szabadsága — a felelősség vállalása - Iskolánk lehetővé teszi, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és fejleszthessék személyiségüket. Ezzel a szabadsággal élni úgy lehet és kell, hogy az másokat ne sértsen.

Képességfejlesztés — Képességfejlesztő, folyamatközpontú, tudásalapú tantervünk lehetőséget biztosít arra, hogy diákjaink a tanulási folyamat aktív alakítói legyenek.

Önállóság — Diákjaink folyamatos támogatást kapnak önállóságuk fejlesztéséhez, az életkoruknak megfelelő intellektuális, társas, fizikai, etikai és esztétikai kihívások megválaszolásához.

Gyakorlatiasság — Növendékeink törekvéseinek és munkájának, tanáraink segítő irányításának és a szülők támogatásának köszönhetően diákjaink értő olvasók, szövegalkotók, hallgatók, előadók, gondolkodók és problémamegoldók lesznek az iskolában töltött éveik alatt.

Szociális kompetenciák fejlesztése — Diákjaink találkoznak a szociális kompetenciákat érintő témákkal judaisztika órákon, projekteken, valamint önként vállalt karitatív tevékenységek során.

Speciális programjaink

Tehetséggondozásunk alapja a diákok megismerését célzó különleges pedagógusi attitűd, a változatos, rugalmas, a tanulók igényeihez alkalmazkodó oktatás. Az önismeret fejlesztésével képessé tesszük a tanulókat a választásra, az öndifferenciálásra, saját fejlődésük önálló irányítására. Ezeket a választásokat inspiráljuk, követjük. A gyerekek igényeire reagálva nyújtunk magas színvonalú szakmai, emberi támogatást, a felszínre kerülő sajátosságok, nehézségek, különbözőségek hatékony segítésével, hogy diákjaink minél eredményesebbek lehessenek.

Fontos számunkra, hogy diákjaink tanulmányaik befejeztével képesek legyenek az önálló tanulásra, felelős döntések meghozatalára, és nyitottak legyenek környezetükre, megőrizzék motiváltságukat, és kreatív módon álljanak a problémákhoz.

A tanórai differenciálástól a kiscsoportos tehetségfejlesztésen, egyéni tanulási utakon át a TehetségHáz tagságig számos lehetőséget nyújtunk a kimagasló képességek fejlesztésére a különböző életkori szakaszokhoz igazodva. Iskolánk akkreditált tehetségpont.

Alapszolgáltatásunk része a fejlesztés. Az iskolakezdés első évében az osztálytanítók mellett speciális felkészültségű pedagógus segíti a gyerekek megismerését, mert tudjuk, hogy a hatékony fejlődésben a sajátos nevelési szükségletek korai felismerése különös fontossággal bír. Ekkor kezdődik az eredményes tanuláshoz szükséges alapképességek feltérképezése, valamint a pedagógusok differenciáló munkáját kiegészítő fejlesztés, amely iskolánk alapszolgáltatásai közé tartozik a teljes tanulási időszak alatt.

Akik - bármilyen okból - az alapszolgáltatások kiegészítéseként egyéb foglalkozásokra is igényt tartanak, az Intézmény segítségével, helyben, képzett szakemberek bevonásával, egyéni programban vehetnek részt.

English Plus

Az iskola English Plus programját 2004-ben, felmenő rendszerben indítottuk, angolul már kommunikálni tudó gyerekek számára. Az évek során kialakult és megszilárdult keretrendszer első osztálytól tizedik osztályig működik.

Az első négy évfolyamon jelenleg heti 10 órában oktatunk angol nyelven, nemzetközi tanmenetet követve. Így a programban résztvevő gyerekek angolul is tanulják az írást és olvasást első osztálytól, mely kiegészül más, szintén angol nyelven folyó órákkal.

Az ötödik évfolyamtól jelenleg heti 8 órában folytatódik az English Plus program, hetediktől pedig bevezetjük a második idegen nyelv tanulását.

A nyolcadik évfolyam után következő Nyelvi és Informatikai Tanévben (NYIT) lehetőség van a hetedikben elkezdett idegen nyelv intenzív fejlesztésére, valamint angol nyelvből a Cambridge Assessment Exam (CAE) felsőfokú nyelvvizsga letételére. Ez utóbbin diákjaink évről évre kiválóan szerepelnek.

A kilencedik és tizedik évfolyamon tanulóink angol nyelvi szintjéhez alkalmazkodó, projekt alapú programot kínálunk heti négy órában, mely a legkülönfélébb témákon keresztül fejleszti a kritikai gondolkodást, a kommunikációs készséget és a tudományos íráskészséget (Academic Writing).

Az English Plus program angol nyelvű része a tizedik évfolyam után ér véget.

A programot folyamatos méréseink eredményeinek megfelelően alakítjuk, fejlesztjük, így alkalmazkodva a világ gyorsan változó igényeihez és kihívásaihoz.

Az oldal húzással lapozható

1990

AZ ISKOLA ALAPÍTÁSA

A rendszerváltást követően egy év előkészítés után 1990 őszén megnyitottuk a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolát. Mindez köszönhető volt annak a lelkes csapatnak, akik nemcsak álmodtak a zsidó oktatás újjászületéséről, hanem erőfeszítést is tettek, megteremtették a jogi hátteret, megtervezték, megalkották és engedélyeztették az induláshoz szükséges pedagógiai programot. Iskolánk csak úgy indulhatott el, hogy sok szülő - a zsidó hagyományoknak megfelelően gyermekük tanítását kiemelten fontosnak tartva bizalommal bennünket választott.

A mérföldkő továbbgördítéséhez nélkülözhetetlen volt Ronald S. Lauder úr támogatása, aki elkötelezetten állt az „alulról jövő kezdeményezés” mellé. Mire a hathetesre nyúlt „erdei iskola” után beköltözhettünk, a Lendvay utca zord munkásőrség épületét sikerült egy innovációra nyitott, vidám közösségi zsidó iskolává varázsolnunk.

1996

BUDAKESZI ÚT 48.

Újabb mérföldkő az életünkben a Budakeszi úti épületbe való beköltözés, amely véget vetett a többéves „szétszórattatás” időszakának. A Marczibányi tér, Lendvay utca, Gárdonyi Géza utca, Tárogató úti helyszínek után a kicsik és nagyok már együtt élhettek, az óvoda mindössze egy évvel később költözött a szomszédba. Ettől az évtől vált hagyománnyá, hogy minden februárban megünnepeljük az iskola születésnapját. Ekkor ajándékozták meg például az osztályok színes párnákkal a könyvtár előterét, és ekkor indult el, hogy a személyességre törekedve egy nagy és egy kicsi osztály közösen ünnepel, tortázik.

Elindultak a több életkort is átfogó különleges projektek, amelyek oly sok lehetőséget adtak tanítványainknak az érdeklődésükre épülő tanulásra és együttműködésre. Megjelentek az aktualitáshoz kötődő naptárak, kicsik és nagyok szerkesztette újságok, színházi előadások, könyvünnepek, kétnyelvű könyvek, kirándulások, táborok, micve cselekedetek...

Ekkor látogatott el hozzánk és tartott nyílt órát az aulában Teller Ede.

Végül, de nem utolsósorban ehhez az évhez kötődik első gimnazistáink érettségije is.

2005

REFORMOK

Erre az évre alakítottuk át az iskola irányításának pedagógiai és szervezeti kereteit. Az óvoda utáni szakasz kezdeti 6+6 évfolyama helyett az iskolát a ma is működő három életkori szakaszra bontottuk, és elindítottuk a NYIT évfolyamot.

Mind az oktatásban, mind az iskolai szervezet működtetésében beindítottuk az akkor még Magyarországon nem használt egységes elektronikus rendszert, az „e-college”-t.

Ebben az évben adtuk át először a Feldmár–Kőrösy díjat, amelyet a magyarországi zsidóság újjászületését és a Lauder Iskolát elemző tudományos disszertáció megvédése után alapított meg Rachel és Yossi Korazim. Az ortodox Feldmár és a tudományokban kiemelkedő Kőrösy családnak emléket állító díj máig is óriási elismerés, amelyre évente tanulók, szülők és tanárok egyaránt jelölhetnek a közösségépítésben vagy a tartalom fejlesztésében kimagasló munkát végzett pedagógust.

A tantestületünk ezen a nyáron Izraelben járt tanulmányúton.

2013

VÁLTOZÁSOK

Ekkorra már nemcsak belaktuk, hanem ki is nőttük a rendelkezésünkre álló teret. A túljelentkezés fokozódása miatt elkezdődött a tervezés az óvoda épületének bővítésére, újabb osztálytermek és a kisebb tanári közösségeket segítő helyiségek kialakítására. Ekkor döntöttünk három párhuzamos első osztály indításáról is.

Talán a vezetőváltás miatt ez a mérlegelés, mérések, áttekintések éve volt. A ludens, az English Plus és a NYIT programok, a választható projektek, az egyéni sajátosságokhoz igazodó fejlesztés és tehetségprogramok, diákjaink és pedagógusaink értékelésének rendszere, az informatika, a zene- és képzőművészet és a nyelvek, kutatások, kirándulások, táborok beépülése a tanulási folyamatba az eltelt évtizedek olyan kezdeményezései, amelyek tanárainkat és tanítványainkat állandó megújulásra, nyitottságra, kérdezésre, választásra, döntések meghozatalára, folyamatos kreatív útkeresésre ösztönzik.

Az eredményekkel és persze a nehézségekkel való szembenézés meghatározó volt ebben az évben, a tanév befejezésekor az iskola élén sikeresen megtörtént a vezetőváltás.

Oktatás

Tagozataink

Intézményünkben óvoda, általános iskola és gimnázium működik. Így 2,5 éves kortól érettségiig van lehetőségük a gyerekeknek hozzánk járni. A 8. év után egy úgynevezett nyelvi - informatikai tanév (NYIT) is van, ezért diákjaink egy része 19 vagy 20 évesen érettségizik.

Az óvodában egy vegyes életkorú angol nyelvű csoport is működik, az elemi első osztályától pedig az úgynevezett English Plus kétnyelvű programunk áll az angol nyelvet már beszélő tanulók rendelkezésére.

Zeneiskolánk egyrészről alapfokú művészetoktatást, másrészről zeneművészeti oktatást kínál azok számára, akik szeretnének bekapcsolódni a zene világába.Óvoda: 2,5 – 6 éves korig

Elemi tagozat: 1 - 4. osztályig

Középtagozat: 5 - NYIT osztályig

Gimnázium: 9 – 12. osztályig

Óvoda

A Lauder Óvodában zöldövezeti környezetben, egy korszerűen felszerelt villaépületben és egy új modern szárnyban, a hagyományos kis, középső és nagycsoport mellett egy vegyes életkorú angol nyelvű csoportban várjuk 2,5 éves kortól a gyerekeket. A hatodik évüket betöltött, de még óvodában maradó gyerekek „Lurkó” programunkkal hangolódnak az iskolára.

A gyerekek stabilitásra, kiszámíthatóságra, biztonságra vágynak. Ezt családias hangulatban, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével biztosítjuk. Ennek alapja a csoportok és az óvoda közösségi légköre, a közös együttlét, a nyitottság. A családok szerves, aktív részei filozófiánknak, az óvodai életnek.

Küldetésünk a zsidó ünnepek, hagyományok átadása, a zsidó kultúra közvetítése, közös családi, óvodai ünnepek megtartása, szervezése.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek olyan nevelésben részesüljenek, ami segíti őket az önállóságuk, önkifejezésük kialakulásában. Ismerjék meg jogaikat, és éljenek is velük! Tanulják meg, hogy ők is tudnak hatni a környezetükre! Kutassanak, fedezzék fel a világot, váljanak tudóssá!

Kész válaszok helyett kérdéseket teszünk fel: ezzel a gyerekek gondolkodást provokáljuk, motiváljuk, cselekvésre sarkalljuk őket. A gyerekek ötleteit tiszteletben tartjuk. Közösen tanulunk és kutatunk a gyerekkel. Egyéni bánásmódot és differenciálást alkalmazunk. A gyerekeknek biztosítjuk, hogy érzékszerveik és mozgás útján tanuljanak, hogy beleszólhassanak a projektekbe, abba, hogy mi történik velük.

Előnyben részesítjük a többféleképpen használható, természetes, kérdezést elősegítő, újrahasznosítható, átalakítható anyagokat, játékokat, amelyek végtelen alkotási lehetőséget kínálnak.

Elemi tagozat

“Itt a tanulás játék és a játék is tanulás”

Az 1-4. évfolyamokon nálunk is alapvető cél az alapkészségek — írás, olvasás, számolás — fejlesztése, amellyel megalapozzuk diákjaink későbbi eredményes tanulását. Ugyanakkor már az indulástól kezdve figyelembe vesszük egyéni sajátosságaikat. A differenciált fejlesztést, az egyéni fejlesztési programok megvalósítását két-két osztálytanító végzi, logopédus, pszichológus, az első évfolyamon speciális (differenciáló, fejlesztő) pedagógus segítségével.

Az egyénhez igazodó haladás a tanulási folyamaton túl az értékelésben is megnyilvánul. A következetes mérésre épülő sajátos szöveges értékelési rendszerünk módot ad a képességek, érdeklődés, haladási tempó árnyalt visszajelzésére. Ez a gyerekekkel, szülőkkel való megbeszélésre építve segít a további egyéni utak közös megkeresésében, minden szereplőnek megvan a dolga, felelőssége. Kiemelt figyelemmel keressük a korán megnyilvánuló érdeklődést, tehetséget is.

A foglalkozások időtartamát a tanítók — a szakórák kivételével — a pillanatnyi céltól, gyerekek teherbírásától, a tanulási tartalomtól, a tevékenység jellegétől függően határozhatják meg. Programunk különösen fontos részét alkotják a projektek keretein belüli integrált foglalkozások, amelyek a tanulást és gyerekeket körülvevő világot életkoruknak megfelelően szerves egységbe tömörítik. A projektek — gyakran iskolaépületen kívül is — segítenek a tanulási motivációban, az egyéniségnek megfelelő tevékenység választásában, a tanulási technikák elsajátításában, az együttműködésben is.

A ludens játékprogram keretében logikai társasjátékokat, kártyajátékokat, sakkot, digitális játékokat is tanítunk órarendbe beépítve heti egy órában.

A zsidósággal való ismerkedés ebben a szakaszban elsősorban élményekre épül, ezt segíti a sáhár (hajnal) program, valamint a közös ünnepek. A héber, majd az angol nyelv is az elemi tagozaton indul.

Középtagozat

Ebben a szakaszban két osztályfőnök irányítja az osztályok munkáját, mellettük természetesen megjelennek a szaktanárok is.

5-6. évfolyam — Egy új korszak kezdődik: negyedik után új közösségek formálódnak - a frissen alakult osztályok minden napot együtt, az osztályfőnökeikkel kezdenek. A gyerekek önállóságának növelése mellett figyelünk arra, hogy megfelelő támogatást kapjanak biztonságérzetük megtartásához és az iskolai lehetőségeik minél jobb kihasználásához. A sokszínű délutáni programkínálat segíti a egyéni érdeklődések kiteljesítését. Továbbra is fontos eleme az iskolai munkának a tevékenységközpontú, együttműködésre alapozó, képességfejlesztésre irányuló tanulás. A százalékban kifejezett teljesítményértékelés mellett a szöveges értékelés biztosítja az egyénre szabottságot, az önértékelés erősítését, a további teendők meghatározását.

7-8. évfolyam — Ezeken az évfolyamokon megjelenik az osztályzás, amelyet kiegészít a korábbi évekből ismert és megszokott szöveges értékelés. A tantárgyak integrációja, az egy-egy témában való alapos elmélyülés, a társakkal való együttműködés és a válaszhatóság felelőssége a különféle projekteken keresztül valósul meg. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a kortárscsoport visszajelzése és az önértékelés.

Nyelvi Informatikai Tanév (NYIT) — Nyolcadik osztály után egy teljes tanéven keresztül kiemelt óraszámban biztosítunk lehetőséget idegen nyelvek (diákjaink túlnyomó többsége számára az angol nyelv) és informatikai ismeretek intenzív tanulására, valamint a tanuláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztésére.

NYIT

Nyolcadik osztály után a Nyelvi Informatikai Tanév célja, hogy diákjaink használható nyelvtudáshoz jussanak, hogy képesek legyenek a tanult nyelveket további tanulmányaik, munkájuk, társas kapcsolataik során készségszinten használni. Célunk, hogy a gyerekek otthonosan mozogjanak más nyelvek világában, idegen nyelven is megfelelően tudjanak reagálni különféle kommunikációs helyzetekre, gondolataikat és érzéseiket meg tudják fogalmazni mind szóban, mind írásban. Külön hangsúlyt fektetünk az adott kultúrkörök minél alaposabb megismerésére.

A NYIT-es diákok a nyelvórákon kívül magas óraszámban foglalkoznak az informatika különböző területeivel: magabiztos informatikai alaptudás és felhasználói ismeretek megszerzése mellett egy új nyelvvel, a programozás nyelvével is megismerkednek, és nagyobb biztonságot szereznek a számítógéppel támogatott önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási technikák elsajátításában.

Egyéb tantárgyak esetében a készségfejlesztésre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt.

A második félévben az évfolyam egy projekt keretében külföldi tanulmányútra megy, amely fontos közösségi élmény és nyelvgyakorlási lehetőség is egyben.

Gimnázium

Célunk, hogy hatékonyan segítsük diákjainkat abban, hogy kiegyensúlyozott, reális önismerettel és hatékony tanulási készséggel rendelkező, nyitott, innovatív fiatal felnőttekké váljanak annak érdekében, hogy maguk, valamint szűkebb és tágabb környezetük számára hasznos és boldog életutat járhassanak be.

A gimnázium négy éve alatt a diákok választásuk alapján kerülnek egy-egy mentor szárnyai alá, ahol 12-15 diák alkot egy mentorcsapatot. A mentor feladata a négy év során segíteni minden diákot tanulmányai szervezésében, a továbbtanulási célok és feladatok kijelölésében, az önismereti munkában, a konfliktushelyzetek megoldásában, miközben egymásra figyelő, szoros közösséget kovácsol az általa mentorált diákokból.

A tanulmányok első két éve az általános ismereteket megszilárdító, míg a második két év elsősorban a pályaválasztási céloknak megfelelő ismereteket elmélyítő szakasz. Aktív tanulási környezettel támogatjuk diákjaink önálló ismeretszerzését, tananyagaink nagy része elérhető digitális formában is. Támogatjuk a különböző tanulást segítő szoftverek és applikációk egyéni és közösségi használatát.

A diák, a szülő és a mentor közösen tervezik meg a diák továbbtanulását, jelölik ki a célokat, azok ütemezését és az eléréshez szükséges feladatokat, valamint ellenőrzik a tervek megvalósulását is.

A 11. és 12. évfolyamon a választott továbbtanulási irányoknak megfelelő emelt szintű érettségire felkészítő csoportokat szervezünk. Diákjaink jelentős része a gimnáziumi évek után külföldön folytatja a tanulmányait, melyben továbbtanulási csapatunk segíti őket.

Zeneiskola

Zeneiskolánk 2004-ben alakult alapfokú művészetoktatási intézmény. Folyamatosan törekszünk arra, hogy tanítványainknak a zenetanulás változatos lehetőségeit biztosítsuk. Oktatási programunk célul tűzte ki a zsidó zenei kultúra oktatását, a magyar és az egyetemes zenei kultúra oktatásával párhuzamosan. Növendékeink az elméleti szolfézs tantárgy tanulásával párhuzamosan az alábbi hangszeres szakok közül választhatnak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, hegedű, ütő, harmonika, zongora, gitár, nagybőgő, magánének. Hangszeres tudásukat különböző kamarazenei és zenekari formációkban kamatoztathatják. Zeneiskolánk a 2007-es tanévben elnyerte a Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet.

Két lehetőséget kínálunk azok számára, akik szeretnének bekapcsolódni a zenetanulásba:

I. Alapfokú művészetoktatás — ebben a formában tanulóink az államilag meghatározott Nemzeti Alaptanterv követelményei szerint haladnak, és közben különböző szinten ismerkednek a zsidó zenei kultúrával. A tanév végén államilag elismert bizonyítványt kapnak.

II. Zeneszakköri foglalkozás — azok részére, akik kötetlen formában, nem iskolai keretek között kívánnak zenét, hangszert tanulni. Ebben a formában a hangszeres oktatáshoz nem kötelező elméleti tantárgy. Ide várjuk felnőtt növendékeinket, vagy azon tanulókat, akik másik alapfokú művészetoktatási intézményben tanulnak, de a mi kínálatunkból szívesen választanak. Erről az oktatási formáról államilag hiteles bizonyítványt nem állítunk ki.

Délutáni programok

Iskolánkban minden korosztály számára rengeteg különféle délutáni szakkör, program lehetőségét biztosítjuk. Vannak állandó, hosszú évek óta megrendezésre kerülő programok, például a TehetségHáz, sakkszakkör, gyógytorna, rajz, röplabda, informatika, foci, Javne Színház, de vannak minden évben új programok is, tavaly indult például a robotika, a Startup hétfő vagy a Beugró, idén pedig a Krav Maga.

A szakköröket leginkább kollégáink vezetik, de vannak külsősök is, akár szülők vagy volt lauderes diákok. Nyitottak vagyunk az újításokra, az új ötletekre, amennyiben van szabad hely az adott program részére az iskolában.

Az oldal húzással lapozható

Közösséget építünk!

Jom Háácmáut

Innovatívan tanulunk!

Mozaik nap

Szerepelünk!

A Fösvény, Javne Színház

Hagyományt őrzünk!

Óvodai széder

Ünneplünk!

Ros hásáná

Zenélünk!

Lauder Művészeti Fesztivál

Mozgásban vagyunk!

Születésnapi rendezvények

Kísérletezünk!

Kis mozaik nap

Együtt bulizunk!

Szalagavató

Zsidóságunk

Az iskola zsidóságfelfogása

A Lauder Javne Iskola felfogása szerint a zsidósághoz való tartozást sokféleképpen lehet megélni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a zsidó vallást gyakorolni kívánó diákjaink számára adott legyen a vallási előírások betartásának lehetősége, ugyanakkor senkitől nem várjuk el a zsidó vallás gyakorlását. Arra tanítjuk diákjainkat, hogy saját zsidóságfelfogásukat ne az egyetlen helyes értelmezésének tekintsék, hanem tiszteljék, tanulják és értsék meg a másfajta identitásokat is. Kezdetektől fontos alapelvünk, hogy nyitottak vagyunk vallásos és nem vallásos zsidók, valamint nem zsidó tanulók fogadására egyaránt. Ezzel együtt magától értetődőnek tekintjük, hogy a hozzánk jelentkezők érdeklődnek az iskolai élet egészében jelenlévő zsidó vallás, hagyomány és kultúra iránt. A zsidó identitásnak fontos része a modern héber nyelv ismerete és az Izraelhez való viszony is.

Meggyőződésünk, hogy a vallási eszmék és szokások értelmezésekor minden vallási és világi zsidó irányzat álláspontját meg kell ismerni. Diákjaink a tanulmányaik során elsajátítják azokat az ismereteket és értelmezési módszereket, amelyek segítségével a különböző zsidóságfelfogások közül önállóan ki tudják választani a számukra legvonzóbbat.

A Lauder Javne Iskola hisz a tudás, a közösség és az innováció erejében. Iskolánk egy különleges műhely, ahol a zsidó hagyomány és kultúra megismerésén keresztül a diákok egyszerre sajátítják el a tradíció, valamint a korszellemnek megfelelő modern zsidó kultúra értékeit. Iskolánk a hagyomány és a modernitás értékeinek segítségével neveli diákjait a világ és azon belül a zsidóság megismerésének igényére, nyitottságra és a sokszínűség elfogadására.

E-learning

Klikkelj a zsidóságra!

Héber nyelv és judaisztika - Online tanulási lehetőség gyerekeknek!

A budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola 2015 őszén indította el e-learning programját. Távoktatással tesszük lehetővé 7-18 éves vidéki és határon túli zsidó fiatalok bekapcsolódását a Lauder Javne Iskola zsidó oktatási programjába.

A tanterv a zsidósággal és a héber nyelvvel kapcsolatos ismeretek széles spektrumát nyújtja az alapoktól kezdve egészen a haladó szintig. A program, az oktató és a diákok által előre egyeztetett időpontban, heti rendszerességgel online zajlik. Évente kétszer offline, személyes közösségi találkozót szervezünk, amelyre a résztvevő gyerekek egész családját vendégül látjuk.

További információk és jelentkezés az induló csoportokba:
https://lauder.community/budapest illetve e-mail:

Kóser konyha

Iskolánk konyhája kóser, ennek kialakítása és fenntartása a Ronald S. Lauder Alapítvány és a Reichman Alapítvány támogatásával valósult meg.

Az iskola számára azért fontos a kóser konyha, mert hisszük, hogy egy zsidó oktatási intézményben a zsidó vallás és kultúra alapszimbólumainak meg kell jelenniük. Ezért épül naptárunk a zsidó ünnepek köré, ezért van mezüze az ajtókon, és ezért eszünk kóser ételt a menzán.

A menzán bőséges és egészséges ételek közül lehet választani. Minden nap van salátabár, és minden nap kínálunk vegetáriánus opciót. Emellett a menün hetente háromszor “húsos” (vagyis húst tartalmazó), kétszer pedig “tejes” (vagyis tejterméket tartalmazó) ételek szerepelnek. A kóserság szabályai szerint húsos ételekhez nem szolgálunk tejterméket, illetve tejes ételekhez hússzármazékot.

A konyha kóserságát Dov Levy rabbi biztosítja, a konyha másgiáhja (kósersági minőségellenőr) Csányi Balázs.

Az oldal húzással lapozható

Jom kipur

Az engesztelés napja

yyyy-mm-dd

Szukot

A sátrak ünnepe

yyyy-mm-dd

Smini áceret

yyyy-mm-dd

Szimhát Torá

A Tóra örömünnepe

yyyy-mm-dd

Hanuka

yyyy-mm-dd

Tu bisvát

A fák újéve

yyyy-mm-dd

Purim

yyyy-mm-dd

Peszáh

Az egyiptomi kivonulás ünnepnapja

yyyy-mm-dd

Jom hásoá

A holokauszt emléknapja

yyyy-mm-dd

Jom házikáron

Az izraeli hősök emléknapja

yyyy-mm-dd

Jom háácmáut

Izrael Állam függetlenségi napja

yyyy-mm-dd

Lág báomer

Az omerszámlálás 33. napja

yyyy-mm-dd

Jom Jerusáláim

Jeruzsálem napja

yyyy-mm-dd

Sávuot

A hetek ünnepe

yyyy-mm-dd

Tisá beáv

Az I. és a II. Szentély pusztulásának emlék- és böjtnapja

yyyy-mm-dd

Ros hásáná

Újév

yyyy-mm-dd

Jelentkezés

Jelentkezés első osztályba

"A legfontosabb cél, hogy szeressen iskolába járni."

Ebben a cikkben Dobrovitzky Katalin, differenciáló programjaink koordinátorának gondolatait olvashatjátok: Iskolát vagy tanítót válassz?

Nyílt nap

Ezeken a napokon az első évfolyam iránt érdeklődő szülők betekinthetnek az iskola életébe. Beszélgethetnek a vezetőséggel, találkozhatnak gyerekekkel és pedagógusokkal. A közös tájékoztatón hallhatnak az iskola koncepciójáról, működési elveiről és gyakorlatáról.

A nyílt nap célja, hogy a családok minél komplexebb benyomást és ismeretet szerezzenek iskolánkról, eldönthessék, hogy tudnak-e azonosulni pedagógiai céljainkkal.

Részletek és regisztráció a jelentkezes.lauder.hu oldalon.

Játszóház

Annak kölcsönös eldöntésére, hogy a szülő és az iskola tud-e együttműködni, a játszóház után kerül sor. A játszóház részleteiről email-ben értesítjük a jelentkezőket.

A program célja, hogy megismerkedjünk a gyerekekkel és szüleikkel.

A gyerekek tanítóink által vezetett kiscsoportos foglalkozásokon vehetnek részt, ahol játékos, rajzos, mozgásos feladatokat végeznek. A pedagógusok tapasztalatokat szerezhetnek a későbbi osztályok kialakításához.

Ezzel párhuzamosan a szülőket beszélgetésre várják az iskola vezetői és néhány pedagógusa.

A felvételi döntésről a körzetes iskolák beiratkozási időpontjai előtt tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Jelentkezés az elemi tagozat 2-4. évfolyamaira

Nyílt nap

Ezen a napokon az érdeklődő szülők betekinthetnek az iskola életébe. Órákat látogathatnak, beszélgethetnek a vezetőséggel, találkozhatnak gyerekekkel és pedagógusokkal. A közös tájékoztatón hallhatnak az iskola koncepciójáról, működési elveiről és gyakorlatáról.

A nyílt nap célja, hogy a családok minél komplexebb benyomást és ismeretet szerezzenek iskolánkról, eldönthessék, hogy tudnak-e azonosulni pedagógiai céljainkkal, gyermekük és a maguk számára kívánatosnak tartják-e az itteni életet. Annak eldöntése, hogy a szülő és az iskola kíván-e együttműködni egy felvételi beszélgetés után derül ki. A jelentkezőket e-mailen értesítjük a felvételi időpontjáról.

A nyílt napra néhány nappal korábban lehet regisztrálni. A pontos dátumot az esemény előtt kb. 3 héttel kiírjuk honlapunkra.

Részletek és regisztráció a jelentkezes.lauder.hu oldalon.

Felvételi beszélgetést csak azokra az évfolyamokra tudunk szervezni, ahol szabadul fel hely.

A tanév során jelentkezők felvételéről rendkívüli felvételi során döntünk a szabad helyek függvényében. Ennek időpontját személyesen egyeztetjük.

Jelentkezés az 5-12. évfolyamokra

Az 5-12.évfolyamon a felvételi kizárólag a szabad/felszabaduló helyek feltöltésére irányul.

Felvételik időpontja

 • tavaszi, központi felvételi időszak (normál felvételi eljárás)
 • pótfelvételi (ingyenes), általunk meghatározott időpontban, a tanév végén, illetve augusztus végén
 • rendkívüli felvételi a tanév közben, egyéni időpontokban. A rendkívüli felvételi eljárás díja 15 000 Ft

Kérjük, hogy regisztráljon, és töltse ki online jelentkezési lapunkat.

Normál felvételi eljárás

 • Az általános iskolából érkező 8. évfolyamosok kizárólag a KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI INFORMÁCIÓS RENDSZER-en (KIFIR) keresztül bonyolíthatják a középiskolákba való felvételijüket. A központi jelentkezés mellett kérjük, töltsék ki jelentkezési lapunkat is.
 • A 11. és 12. évfolyamon csak rendkívül indokolt, egyedi elbírálást igénylő esetekben, igen korlátozott számban van lehetőség felvételre.

Rendkívüli felvételi és pótfelvételi eljárás

 • A jelentkezés elektronikus jelentkezési űrlap kitöltésével történik. Ezután felvesszük a kapcsolatot a családdal telefonon, email-en keresztül.

A felvételi vizsga

A felvételin kíváncsiak vagyunk a diák tudására, a vele való együttműködési lehetőségre, és hogy szerintünk jól kapcsolódna-e a meglévő osztályközösséghez. Fontos a szülőkkel való beszélgetés, az elvárások kölcsönös megfogalmazása is.

A felvételi vizsga rövid írásbeliből (magyar és matematika, valamint az E+-ra jelentkezőknek angol) és egy beszélgetésből áll a leendő osztályfőnökökkel és mentorokkal.

A felvételivel kapcsolatos kérdéseket a címre küldhetik el.

További információk és pontos időpontok a jelentkezes.lauder.hu oldalon találhatók.

Jelentkezés az óvodába

A jelentkezéseket az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével fogadjuk.

A felvételekről, elutasításokról és a további teendőkről legkésőbb április végig értesítjük a családokat.

Az érdeklődőket az év folyamán folyamatosan várjuk. Időpont-egyeztetés után a jelentkezőknek bemutatjuk óvodánkat, megismertetjük a szülőket programunkkal. A program elfogadása a felvétel alapja.

A felvételről az óvodavezető javaslata alapján a főigazgató dönt.

A döntés szempontjai:

 • a csoportok létszáma
 • a csoportok összetétele kor és nem szerint
 • a szülők hozzáállása az óvoda programjához.

A bejutásnál előnyt élveznek azok, akiknek testvére óvodánkba vagy iskolánkba jár, vagy járt.

Magyar és angol nyelvű csoportjainkba két és féléves kortól várjuk jelentkezőinket.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

Érdeklődni Merényi Szonjánál lehet a 275 2240 telefonon, e-mail-ben a , vagy az címen.

Határidők és további információk: jelentkezes.lauder.hu

Jelentkezés a zeneiskolába

A zeneiskola aktuális tanévére augusztus utolsó hete és szeptember közepe között lehet jelentkezni.

A jelentkezés online felületen történik, amely az alábbi linken érhető el
https://enaplo.lauder.hu/zeneiskola

Amennyiben tanév közben szeretne jelentkezni valaki, erre a zeneiskola irodájában van mód.(elemi titkárság)

Zeneiskolával kapcsolatos kérdéseket a e-mail címre tudják küldeni

A felvételihez szükséges kódok

Az általános iskolások a Közoktatási Információs Iroda (KIFIR) rendszerén keresztül bonyolíthatják a középiskolákba való felvételijüket. A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükség van a választott intézmény OM kódjára, és az intézményen belül, a választott tagozat kódjára.

Az iskola OM kódja: 034905

A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ TANÉVRE, Nyelvi- Informatikai Tanév 9NY-re jelentkezés esetén a tagozat kódja: 1414

A NÉGYOSZTÁLYOS KÖZÉPISKOLÁBA, 9. évfolyamra jelentkezés esetén tagozat kódja: 0404

A felvételi kérelmekről a jelentkezők írásbelije, tanulmányi eredményei és szóbelije alapján döntünk (50%, 25%, 25% súlyokkal).

A felvételivel kapcsolatos részletes információ:

Szociális támogatási rendszer

A Lauder Javne Iskola fontos küldetésének tartja, hogy a zsidó közösség minden olyan családja számára elérhető legyen, akik értékrendünkkel, pedagógiai céljainkkal egyetértenek.

Ennek érdekében szociális rendszerünket jelentősen kiterjesztjük, kibővítjük. Tesszük ezt azért, mert úgy gondoljuk, hogy zsidó közösségünkben a szolidaritás elvének kell működnie. Mindez azt jelenti, hogy a 2020-21-es tanévtől, az iskola 31. tanévétől, családok eltérő anyagi helyzetére hatékonyan reflektáló, differenciált támogatási rendszert szeretnénk létrehozni. Ennek érdekében jelentősen szélesítjük a szociális alapon támogatottak körét, s egyszerűsítjük a támogatáshoz jutás eljárásrendszerét.

Az új szociális támogatási rendszer lényeges elemei a következők:

 • Minden iskolánkba jelentkező család igényelhet a gyermek tanulmányaihoz támogatást, ez alól kivételt az E+ szolgáltatás jelent. Az igénylést már a jelentkezéskor be lehet nyújtani, függetlenül attól, hogy van –e már információ a felvételi eredményről.
 • A kedvezmény mértékét 0-90% között ítélheti meg a bizottság.
 • A megítélt támogatás több évre szól, vagy a tanulmányok végéig, vagy az érintett családok anyagi helyzetében bekövetkező jelentős változásig. Ez utóbbi esetben új támogatásról döntünk.
 • A nagyobb mértékben támogatott családok az étkezésre is kaphatnak támogatást.
 • A támogatást évente kétszer bizottság ítéli oda, melyet a tagozatok képviselői, a főigazgató jelöltje és a Ronald S. Lauder Foundation képviselője alkot.
 • A szociális helyzet előre nem látható, évközi változása esetén egy kisebb, operatív testülethez lehet fordulni.
 • A támogatás mértékét a támogatandó család szociális helyzete határozza meg.
 • A pályázó család 70%-nál magasabb támogatást akkor kaphat, amennyiben jelenleg igazoltan rendszeres önkéntes munkát végez a zsidó közösségben, vagy ezt vállalja a következő tanévtől.

A pályázati űrlap ezen a linken érhető el: https://enaplo.lauder.hu/szocialis_tamogatas

Az oldal húzással lapozható

Dolgozz nálunk!

Aktuális munkalehetőségeink

Új kollégáink kiválasztási folyamatáról itt olvashatsz bővebben.

Informatikatanár

Informatikatanárt keresünk, azonnali, vagy 2022 szeptemberi kezdéssel. IT eszközökkel jól felszerelt iskolánkban egy kreatív, innovatív csapat tagjaként az alábbi feladatok várnak rá:

Részletek +

Mit várunk tőled?

 • Informatika oktatása 5-12. évfolyamon
 • Tehetséggondozás, szakkör tartás
 • Az informatika legújabb trendjeinek megismertetése (VR, MI, robotika) a diákokkal
 • A Lauder Iskola innovatív STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Matemathics) programjában való aktív részvétel, együttműködés a science tanárokkal
 • Osztályfőnöki, mentori feladatok, ha kedvet érez rá

Mit találsz nálunk?

 • Kreatív, alkotó környezet
 • Projektszemléletű oktatás
 • Jól felszerelt iskola
 • Érdeklődő gyerekek
 • Nyitott, együttműködő kollégák
 • Sokféle közösségi program, amibe bekapcsolódhatsz

Természettudomány szakos tanár

Természettudomány szakos tanárt keresünk

Részletek +

Mit várunk tőled?

 • Fizika és matematika/kémia/bármely természettudomány szakos tanári diploma
 • Pár éves oktatói tapasztalat
 • Gyerekközpontú szemlélet
 • Elkötelezettség a természettudományok modern oktatása mellett
 • IKT eszközök használata
 • Kísérletező kedv
 • Csoport- és projektmunkában való jártasság

Mit találsz nálunk?

 • Kreatív, alkotó környezet
 • Projektszemléletű oktatás
 • Jól felszerelt iskola
 • Érdeklődő gyerekek
 • Nyitott, együttműködő kollégák
 • Sokféle közösségi program, amibe bekapcsolódhatsz

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lap kitöltésével, valamint a szakmai önéletrajz feltöltésével lehet.

Jelentkezés meghirdetett állásra

Amennyiben nincs olyan aktuális állásajánlat, amely végzettségednek és szakmai tapasztalataidnak megfelel, regisztrálj adatbankunkba! Ha a későbbiekben olyan munkalehetőség nyílik nálunk, amelynél a Te végzettséged és tapasztalataid relevánsak, jelentkezünk.

Jelentkezés adatbankba

Kapcsolat

Intézményünk adatai

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola


Fő támogatónk: Ronald S. Lauder Alapítvány

Az alapítvány budapesti képviselője: Nyerges Tímea


Cím: 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Telefon: +36 1 275 2240, +36 1 275 2241, +36 70 363 0163

E-mail: , ,

Weboldal: www.lauder.hu


Az iskola adószáma: 18235599-1-43

Statisztikai számjele: 18235599 8531-56901

OM azonosító: OM 034905

Működési engedély száma: BPB/012/03626-9/2013Az iskola fenntartója:
Világi Zsidó Iskola Alapítvány (VZSIA) 1121 Budapest, Budakeszi út 48.
Az alapítvány adószáma: 19014331-1-43

Gazdasági iroda

Gazdasági vezető: Halász János

Elérhetőség:


Adatvédelmi tisztviselő: Klausmann Kornél,


Pénztári nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 7:45-10:00, szerdán a reggeli időpont mellett: 14:00-16:30


Számlaszámok:

 • Fenntartási hozzájárulás: Világi Zsidó Iskola Alapítvány, OTP Bank: 11706016-20464307 (Ha eltér a bankszámla tulajdonos és a befizető neve, akkor ezt írjátok be a közlemény rovatba.)

 • Zeneiskola: Világi Zsidó Iskola Alapítvány, OTP Bank: 11705008-21235757

 • Egyéni programok befizetése: Lauder Javne Iskola EP., OTP Bank: 11705008-22535421

 • Iskolabusz: Lauder Javne Iskola Iskolabusz., OTP Bank: 11705008-22535438 (ha eltér a bankszámla tulajdonos és a befizető neve, akkor ezt írjátok be közleménybe.)

Vezetők

Horányi Gábor

főigazgató

Merényi Szonja

óvodavezető

Szőllős Kata

elemitagozat-vezető

Máhr Kinga

középtagozat-vezető

Varga Péter

gimnáziumvezető

Komoróczy Szonja

judaisztikai vezető

Halmai Ágnes

English Plus program-vezető

Nagy Anna

zeneiskola-vezető

Halász János

gazdasági és informatikai vezető

Péter András

operatív vezető

Juhász Mónika

tanügyi vezető

Kazal Eszter

közösségi kapcsolatokért felelős projektvezető

Koczka Benjamin

TECH vezető

Kuratórium

A Világi Zsidó Iskola Alapítvány működésének nyilvánossága, a Kuratórium sokoldalú tájékozódása, a jobb párbeszéd érdekében a Kuratórium felkérte az Iskola főigazgatóját, hogy az intézmény honlapján jelenjen meg a kurátorok névsora, valamint egy e-mail cím, amelyen keresztül a honlap használói közvetlen kapcsolatra léphetnek velük. A Kuratórium szívesen fogad minden, az iskola fejlődését, színvonalas működését szolgáló információt és örömmel lép párbeszédre a honlap használóival.

A Kuratórium tagjai:

 • Joshua Spinner, elnök
 • Dr. Kovács András, társelnök
 • Deák Gábor
 • Diego Ornique
 • Fazekas András
 • Lendvai Zsófia
 • Nyerges Tímea

Kapcsolatba léphetnek velük a címen.

Zeneiskola

Zenei tagozatvezető: Nagy Anna

Zeneiskolai koordinátor: Joó Katalin


Telefon: 275-2240/161

E-mail:

ECL vizsgahelyszín a Lauderben

Az ECL héber nyelvvizsga rendszerint minden év április és december első hétvégéjén zajlik.

Héber nyelvből írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát (A2/B1/B2/C1 szinteken) két helyszínen bonyolítjuk: a Lauder Javne Iskolában (LJI) és az Izraeli Kulturális Intézetben (IKI).

A jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

 • Legközelebbi vizsgaidőpontok, téli: 2020. december 4. (péntek), 10 óra
 • Legközelebbi vizsgaidőpontok, tavaszi: 2021. április 9. (péntek), 10 óra
 • Jelentkezési határidők: 2020. november 5. és 2021. március 11.
 • A vizsgák helyszíne: Lauder Javne Iskola - 1121 Budapest, Budakeszi út 48.
  (A Széll Kálmán tér felől 22-es busszal.)
 • Vizsgatípusok: A2-szint (kezdő) / B1-szint (alapfok) / B2-szint (középfok) / C1-szint (felsőfok)
 • Vizsgadíjak: komplex (szóbeli és írásbeli) 22.000,-Ft (A2: 18.000) / Csak szóbeli vagy csak írásbeli: 13.200,-Ft (A2: 11.000)
 • A fenti vizsgadíj összege külföldi állampolgárok esetében egyedi elbírálás alá esik - cca. 130Euro.
 • Jelentkezés módja: a vizsgadíj befizetésével a PTE számlaszámára és az ECL-jelentkezési lap kitöltésével. Az összeget a következő számlaszámra várjuk: 10024003-00282716-00000000 (Pécsi Tudományegyetem) Megjegyzés rovat: 150057 (és a jelentkező) ID száma (és) neve.
 • A befizetés/átutalás igazolását, valamint a kitöltött jelentkezési lapot kérem, küldjétek el a következő e-mail-címre:

További felvilágosítások (időpontok, vizsgafeltételek és –szintek, jelentkezés etc.): Papp Ervin, a vizsgahelyszín vezetője (+3620-266-7529; )

ECL-Lauder Országos Héber Nyelvi Verseny

A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány (Alapítvány) és a Lauder Javne Iskola (a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpont Nemzetközi Titkárságának és az ECL Nyelvvizsgarendszer Magyarországi Elnökségének) támogatásával a 2018. tanévtől kezdve (kétévente) országos héber nyelvi versenyt hirdet 7. évfolyamtól felfelé, középiskolás, nyelveket szerető és tanulni vágyó fiataloknak.

Olyan 7. évfolyamos vagy idősebb, középiskolás fiatalok jelentkezését várjuk, akik héber nyelvből szeretnék megszerezni a nyelvvizsgát... A verseny ECL próbavizsgának is tekinthető, mert feladatai (tartalmilag részben, nyelvtanilag és struktúrájukat tekintve teljes egészében) megegyeznek az ECL nyelvvizsga feladataival.

További felvilágosítások (jelentkezési feltételek, helyszínek, szintek, befizetések, versenyfeltételek):
Papp Ervin, a nyelvi verseny operatív vezetője
Lauder Javne Iskola-ECL: +36202667529;

További részletek ezen, a regisztráció pedig ezen az oldalon érhető el.

Országos Héber Nyelvi Verseny logója
Az oldal húzással lapozható

Impresszum

Weboldalunk tartalmi felelőse Kazal Eszter, a megjelenő szövegeket lektorálta Szurma Ágnes.

Külön köszönet dr. Szeszler Annának a történelmi blokk írásaiért.

Az oldalt fejlesztette a Lauder Javne Iskola TECH csapata. A fényképeket Biljarszki Dániel készítette.

Oldalunk a Lauder Javne Iskola szerverein üzemel.

A honlappal kapcsolatos észrevételeket címre várjuk.